Arbetsrättsmål – mars 2014

30 mars, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under mars 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 26/14, Mål nr A 152/13, 2014-03-19
Ogiltigförklaring av uppsägning m.m.
 
En arbetstagare som lider av sömnapné har sagts upp från sin anställning. Arbetsgivaren har som grund för uppsägningen hänvisat till att arbetstagaren brister i sin arbetsprestation på ett sådant sätt att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse. Fråga om uppsägningen strider mot anställningsskyddslagen och/eller diskrimineringslagen.

 

Dom nr 28/14, Mål nr A 214/12 och A 36/13
Övergång av verksamhet och diskriminering
 
Ett bolag utförde tidigare städning av tåg enligt ett avtal med SJ. Som en följd av att avtalet med SJ skulle upphöra sade bolaget upp de arbetstagare som arbetade med tågstädningen. Efter att avtalet upphört utför SJ tågstädningen i egen regi. Inför övertagandet av tågstädningen rekryterade SJ personal för detta arbete. Fråga om det har skett en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen till SJ. Vidare fråga om SJ har gjort sig skyldigt till åldersdiskriminering dels genom att avvisa en begäran från förbundet om att frivilligt överta de uppsagda arbetstagarna, dels genom att i rekryteringsförfarandet inte erbjuda vissa av de uppsagda arbetstagarna de anställningar dessa sökt.

 

Dom nr 24/14, Mål nr A 93/13, 2014-03-12
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.
 
Fråga om skäl för avskedande förelegat. Tvisten avser huvudsakligen om det är visat att en arbetstagare varit den som gjort nio kassaregistreringar av försäljning av luncher utan att det faktiskt skett en försäljning, varigenom det uppstått en redovisningsmässig brist i kassan.

 

Dom nr 22/14, Mål nr A 107/13, 2014-03-05
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Det har funnits grund för avskedande av en kommunal fastighetschef som utan i behörig ordning fattat beslut eller godkännande av överordnad för kommunen tecknat avtal om byggnadsarbeten för mångmiljonbelopp. Även fråga om förhandlingsskyldigheten enligt 4 kap. 7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister varit uppfylld.

 

Dom nr 20/14, Mål nr B 116/11, 2014-03-05
Skadestånd m.m.

Fråga om det har förelegat grund för att häva verkställande direktörs anställningsavtal samt om den verksällande direktören genom oaktsamhet skadat bolaget och därmed gjort sig skyldig att utge skadestånd till bolaget. Fråga också om från vilken tidpunkt ränta ska utgå för ekonomiskt skadestånd avseende anställningsförmåner.

 

Dom nr 19/14, Mål nr A 45/13, 2014-03-05
Diskrimineringsersättning m.m.
 
Ett rekryteringsförfarande avbröts i relation till en kvinnlig arbetssökande som var gravid, vilket innebar könsdiskriminering och missgynnande i strid med föräldraledighetslagen. Fråga om storleken på diskrimineringsersättningen enligt diskrimineringslagen och det allmänna skadeståndet enligt föräldraledighetslagen.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.