Årlig uppföljning av miljömålen 2014

28 mars, 2014

14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte att nås till år 2020, enligt den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål för år 2014. För att nå målen krävs tydligare prioriteringar och att miljöarbetet samordnas med andra aktiviteter i samhället. Dessbättre är utvecklingen i miljön i positiv riktning inom vissa av miljökvalitetsmålen.

 

Konflikter mellan miljö och andra samhällsintressen
I årets årliga uppföljning konstateras att det finns flera orsaker till att många miljökvalitetsmål och etappmål blir svåra att nå. En orsak är konflikterna mellan miljöhänsyn och andra samhällsintressen. Många gånger går ekonomi före miljöhänsyn hos olika aktörer. Tydligare prioriteringar och bättre samordning mellan miljömål och andra samhällsmål är nödvändigt för öka möjligheten att nå miljömålen.

 

Ohållbar konsumtion och ineffektiva styrmedel
Konsumtionen fortsätter att utvecklas på ett ohållbart sätt, vilket också bidrar till att många miljömål är svåra att nå. I årets uppföljning konstateras även att många lagar och andra styrmedel inte är tillräckligt skarpa för att vi ska kunna nå miljömålen. I vissa fall används befintliga styrmedel ineffektivt och tillämpas inte i tillräcklig omfattning. Det finns också exempel på styrmedel som tappat i kraft, bland annat riskerar EUs jordbrukspolitik och den svenska tillämpningen av EU:s landsbygdsprogram få en inriktning som minskar möjligheten att nå flera miljömål.

 

Internationellt samarbete viktigt
Miljömålen är nationella, men möjligheten att nå dem påverkas i stor utsträckning av internationella överenskommelser. Det visar exempelvis det framgångsrika luftvårdsarbetet som har reducerat utsläppen till luft av förorenande ämnen och därmed kan minska problemen med bland annat övergödning och försurning. Naturvårdsverket konstaterar i rapporten att Sverige därför måste vara än mer pådrivande inom EU och internationellt.

 

Uppföljningen innhåller flera goda exempel på åtgärder som har bidragit till ett förbättrat miljötillstånd. För att få till stånd en samhällsomställning i hållbar riktning och för att fler miljömål ska kunna nås så måste arbetet fortsätta och intensifieras.

 

Mer om årlig uppföljning
I miljömålssystemet ingår generationsmålet, 16 nationella miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Fem av etappmålen beslutade regeringen om så sent som den 27 februari 2014 och därför följs dessa inte upp denna gång. Den årliga uppföljningen redovisar miljötillståndet och insatser för samhällsomställning för miljön. Naturvårdsverket samordnar den årliga uppföljningen och ansvarar tillsammans med ytterligare sju nationella myndigheter för uppföljningen av de olika miljökvalitets- och etappmålen. En rapport lämnas till regeringen och publiceras här på miljömål.se/au i slutet av mars varje år.

 

Regional uppföljning – 5 av 21 län når något miljökvalitetsmål
5 av 21 län når något miljökvalitetsmål till år 2020. 12 av länen är nära att nå något av miljökvalitetsmålen, medan 4 av 21 län inte når något av miljökvalitetsmålen utifrån dagens förutsättningar. Se hur det går för ditt län i kartan via länken nedan.

 

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för regional uppföljning av miljökvalitetsmålen. I december varje år redovisar alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen möjligheten att nå 13 av de svenska miljökvalitetsmålen inom sitt län. Denna regionala uppföljning är ett underlag till den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

 

Allt om den senaste regionala uppföljningen.

 

Indikatorer visar hur miljön mår
53 indikatorer här på miljömål.se har nu uppdaterats med nya data. Indiktorerna tillhör de 115 miljömålsindikatorerna som visar hur miljön mår i Sverige ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

 

Alla indikatorer finner Ni här.

 

Informationen kommer från Miljömål.se.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.