Uppdaterade faro- och skyddsangivelser

21 mars, 2014

Kemikalieinspektionen har uppdaterat CLP-förordningens listor med faro- och skyddsangivelser. Faro- och skyddsangivelser ska anges på kemiska produkter som är klassificerade som farliga. Faroangivelserna talar om på vilket sätt produkten är farlig och skyddsangivelserna talar om på vilket sätt man skyddar hälsa och miljön.

 

Tre faroangivelser har lagts till:
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H230 Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft
H231 Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur

 

En skyddsangivelse och en kombinerad skyddsangivelse har lagts till:
P364 Och tvätta dem noga innan de används igen
P308+P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
Dessa skyddsangivelser har ändrats samt de kombinerade skyddsangivelser där någon av dessa ingår: P210, P223, P244, P251, P261, P284, P310, P311, P312, P340. P352, P362, P378

 

Följande faro- och skyddsangivelser har tagits bort: EUH006, P281, P285, P307, P309, P322, P341, P350 (och kombinerade skyddsangivelser där någon av dessa ingår).

 

De uppdaterade listorna finns här:
Faro- och skyddsangivelser
Faro- och skyddsangivelser samt risk- och skyddsfraser


Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.