Förslag till reviderade föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll

2 april, 2014

De huvudsakliga förändringarna är att fristerna för brandskyddskontrollens genomförande föreslås ändras. Fristerna är redan idag olika långa beroende av bedömd brandrisk för olika anläggningstyper. I dagens system finns tre kontrollfrister. De tre fristerna är två, fyra eller åtta år enligt MSBs föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9) om sotning och brandskyddskontroll.

 

Vid bedömningen av brandrisken för olika anläggningstyper har flera olika avvägningar gjorts. En del har varit att studera ett statistiskt material i form av genomförda räddningsinsatser mot olika anläggningstyper. En annan del har varit att göra stickprov genom att välja ut ett mindre antal kommuner för att studera om det finns skillnader i antalet meddelade förelägganden under en viss tid mellan de olika anläggningstyperna. Förutom detta så har andra faktorer som den enskilde eldarens möjlighet att påverka bränslehanteringen samt de förekommande temperaturförhållandena i samband med eldning av olika anläggningar bedömts.

 

I det nya systemet föreslås två olika frister för olika anläggningstyper, tre respektive sex år. Bakom förslaget ligger också att fristerna behöver anpassas så att det är möjligt att vid ett och samma tillfälle kontrollera flera olika anläggningar hos en och samma fastighetsägare även om anläggningarna har olika frister.

 

Den föreslagna systemförändringen till två frister kan enkelt beskrivas som att olika anläggningstyper har värderats i förhållande till om de kan anses utgöra en högre eller lägre risk vid eldning. Vedpannor har bedömts vara den anläggning som utgör störst brandrisk och har därför också fått utgöra referensyta vid bedömning av lämplig frist för övriga anläggningar.

 

Ändringarna berör således främst frister och anläggningstyper men vissa förtydliganden har även gjorts i andra avsnitt för att göra dem lättare att tolka och tillämpa. Särskilt ska noteras att kontrollfristen för imkanaler i storkök , som idag är två år, inte föreslås ändras. Det har inte visat sig finnas något i de statistiska underlagen som stödjer en förändring av denna frist. Även om antalet bränder minskat är det ett så litet statiskt utfall att det är svårt att dra särskilt långtgående slutsatser av detta. Bränder i den här typen av anläggningar riskerar också att få stora konsekvenser och, till skillnad från övriga frister, kan de också få relativt stor inverkan på tredje man.

 

Konsekvensutredning

Remiss föreskrifter och allmänna råd


Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.