Miljömål – april 2014

29 april, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6093-13
Intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken vid bildande av naturreservat. Fråga bl.a. om pågående markanvändning då marken inte brukats för jordbruksändamål sedan 70-talet.

 

M 6301-13
Tillsynsbeslut. Avledande av vatten från mindre å för turbindrift har ansetts utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. Sedan länsstyrelsen förbjudit verksamheten har Mark- och miljööverdomstolen funnit ett förbud för fortsatt verksamhet varit alltför omfattande och i stället förelagt verksamhetsutövaren att inom 18 månader från domens dag lämna in en ansökan om tillstånd till avledning av vatten för turbindrift vid kvarnen.

 

M 11557-13
Fråga om föreläggande att avveckla vilthägn med stöd av 12 kap. 11 § och 26 kap. 9 § miljöbalken är lagligen grundat. Mark- och miljödomstolen har funnit att så är fallet beträffande den del av föreläggandet som avser avveckling av själva vilthägnet, men inte den del som avser åtgärder beträffande de korsningsgrisar som hålls inom vilthägnet.

 

M 9344-13
Ett föreläggande om återställande av markområde som riktats mot fastighetsägaren har inte ansetts kunna överklagas av annan.

 

M 9134-13
Sågverksindustri har fått förlängd prövotid för att kunna genomföra de bullerdämpande åtgärder som bolaget föreslagit innan slutliga bullervillkor bestäms.

 

M 8541-13
Meddelat tillstånd att inrätta avloppsanläggning ansågs av MÖD vara alltför oprecist och bygga på en bristfällig utredning om möjligheten till infiltration.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.