Handel med utsläppsrätter – resultat från 2013

15 maj, 2014

Naturvårdsverket har nu sammanställt utsläppen av koldioxid från de svenska industribranscher och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.

 

De verksamheter som funnits med sedan tidigare har minskat sina utsläpp något. Fler branscher ingår från och med 2013 i systemet. Det har lett till att de rapporterade utsläppen för 2013 ökat med knappt 2 miljoner ton. Det totala utsläppet för alla omfattande anläggningar uppgick till 20,1 miljoner ton koldioxid. Ökningen från föregående år är cirka 10 procent.

 

Totalt minskar utsläppen av växthusgaser i Sverige. Skillnaden mellan 2012 och 2013 är ungefär tre procent (två miljoner ton). En något större andel av utsläppen hanteras nu inom systemet med utsläppsrätter. Skälet till det är att fler branscher och sektorer än tidigare från och med år 2013 omfattas av handelssystemet.

 

Många nya anläggningar påverkar jämförbarheten
Efter utvidgningen av handelssystemet ingår flera nya sektorer och anläggningar. En del av dessa har tillkommit eftersom systemet nu även omfattar växthusgaserna perflourkolväten (PFC) och dikväveoxid (N2O). Denna utökning av handelssystemet får till följd att man inte fullt ut kan jämföra 2013 mot tidigare år.

 

Utsläppen inom handelssystemet har ökat med två miljoner ton koldioxid.
De helt nya anläggningarna i den tredje handelsperioden står för cirka 65 procent av ökningen jämfört med utsläppen år 2012. Resten beror till stor del på att en del redan befintliga anläggningar har tagit med en större del av sina utsläpp in i handelssystemet.

 

Detta gäller främst samförbränningsanläggningar (förbränningsanläggningar som ibland förbränner avfall och där produktion av energi är ett huvudsyfte).

 

Dessa nya verksamheter står bakom ökningen av växthusgaser inom EU:s handelssystem:
• Aluminiumproduktion
• Produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller
• Tillverkning av mineralull
• Produktion av organiska baskemikalier
• Produktion av salpetersyra
• Samförbränningsanläggningar (avfallsförbränning)

 

Utsläppshandelssystemet ska minska EU:s utsläpp
EU:s utsläppshandel har som mål att de företag som omfattas ska minska sina utsläpp med totalt 21 procent till år 2020 jämfört med 2005. Utsläppen regleras med ett förbestämt utsläppstak. Enskilda anläggningars utsläpp kan öka eller minska olika år till följd av till exempel konjunkturläge, produktionsökningar eller åtgärder som minskar utsläppen.

 

Här finner Ni;

Tabell som visar utsläpp och tilldelning för olika branscher inom handelssystemet 2012 och 2013


Resultat och uppföljning 2013


Mer om resultat och uppföljning

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.