Miljömål – maj 2014

30 maj, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 11232-13
Särskilda skäl för strandskyddsdispens har saknats för komplementbyggnad,uppförd på mindre ö, eftersom området inte är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

 

M 7333-13
Villkor för utsläpp av koloxid från fastbränslepanna vid pappersbruk har efter överklagande av bolaget ändrats på så sätt att halten koloxid som bolaget, som månadsmedelvärde, tillåts släppa ut höjts något.

 
M 1002-14
Krav på återställandeåtgärder vid icke dispensgiven byggnation inom strandskyddsområde är inte föremål för preskription.

 
M 11012-13
Fråga om fastighetsägares efterbehandlingsansvar enligt 10. kap miljöbalken i ett fall där det inte funnits någon verksamhetsutövare som kunnat göras ansvarig för avhjälpande av föroreningsskada.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.