Arbetsrättsmål – juni 2014

29 juni, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juni 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 46/14, Mål nr A 150/13, 2014-06-25
Ogiltigförklaring av avskedande.

Ett bolag drev enligt avtal med en kommun skolverksamhet vid en skola. Kommunen sade upp avtalet för att istället driva skolan i egen regi. Mot bakgrund härav sade bolaget upp bl.a. två lärare. Efter att lärarna väckt talan vid tingrätt mot bolaget om ogiltigförklaring av uppsägningarna ingick bolaget och lärarna en förlikning.

Förbundet väckte vid Arbetsdomstolen talan mot kommunen och gjorde gällande att lärarnas anställningar övergått till kommunen enligt 6 b § anställningsskyddslagen och att kommunen avskedat lärarna genom att inte ta emot dem. Fråga dels om det skett en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen, dels om innebörden av förlikningen mellan bolaget och lärarna.

 

Dom nr 45/14, Mål nr A 95/12, 2014-06-11
Bisyssla.

Fråga om en kronoinspektörs uppdrag som god man och förvaltare var en otillåten bisyssla enligt lagen om offentlig anställning.

 

Beslut nr 43/14, Mål nr B 124/14, 2014-06-11
Jämkning av rättshjälpsavgift.

Fråga om jämkning av rättshjälpsavgift avseende kostnader som upparbetats innan ansökan om jämkning har gjorts.

 

Dom nr 42/14, Mål nr A 126/13, 2014-06-04
Turordningsbrott

Tvist om en arbetsgivare brutit mot turordningsreglerna i anställningsskyddslagen vid uppsägning av en arbetstagare. Fråga dels om arbetstagaren haft tillräckliga kvalifikationer för det arbete som utförts av tre arbetstagare med kortare anställningstid, dels om en av dessa tre tillhört samma kollektivavtalsområde som den uppsagda arbetstagaren.

 

Dom nr 41/14, Mål nr A 10/13, 2014-06-04
Ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

Fråga om det fanns saklig grund för uppsägning av en textilslöjdslärare på grund av nedsättningar i arbetsförmågan som beror sjukdom.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.