Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna

8 juni, 2014

EU har antagit två förordningar om tillämplig lag på privaträttens område. Rom I-förordningen gäller för avtalsförpliktelser. Rom II-förordningen gäller för andra typer av privaträttsliga förpliktelser, till exempel skadestånd. Genom förordningarna skapas ett gemensamt regelverk som är direkt tillämpligt inom EU. I lagrådsremissen föreslår regeringen lagändringar som syftar till att undanröja konflikter mellan svensk rätt och förordningarna. Det innebär en anpassning av bland annat de svenska lagvalsregler som gäller för försäkringsavtal och avtal om sjötransporter.

 

I syfte att öka stabiliteten på finansmarknaden föreslår regeringen därutöver att möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar ska begränsas (3 kap. 2 § konkurslagen). En sådan möjlighet ska inte finnas om rättshandlingen avser finansiella instrument, valuta, visst guld eller vissa kreditfordringar. Även denna lagändring har EU-rättsligt samband.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.