Arbetsrättsmål – juli 2014

30 juli, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juli 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 50/14, Mål nr A 157/13, 2014-07-02
Ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

En tjänsteman vid Försäkringskassan har sagts upp med anledning av att hon ostridigt utfört otillåtna slagningar avseende sin make i Försäkringskassans ärendehanteringssystem. Arbetsdomstolen har funnit att tjänstemännens agerande förtjänar allvarlig kritik. Vid en sammanvägd bedömning har domstolen dock funnit att det inte förelegat saklig grund för uppsägning.

 

Dom nr 49/14, Mål nr A 145/13 och A 179/13, 2014-07-02
Ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

En tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att hon brutit mot jävsregler och interna behörighetsbestämmelser. Arbetsdomstolen har funnit att tjänstemännen inte medvetet handlagt närståendes ärenden men att hon brustit i sin jävskontroll i sådan omfattning att det förtjänar allvarlig kritik. Vid en sammanvägd bedömning har domstolen dock funnit att det inte förelegat saklig grund för uppsägning. Även fråga om det funnits särskilda skäl att avstänga tjänstemannen.

 

Dom nr 48/14, Mål nr A100/13, 2014-07-02
Brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen

Har ett skyddsombud hindrats i sitt uppdrag genom att arbetsgivaren inte följt gällande arbetsmiljöförfattningar och inte samverkat med skyddsombudet på så sätt att denne saknat en plattform att verka ifrån?

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.