Miljömål – juli 2014

30 juli, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juli 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 8721-13
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att eftersom länsstyrelsen i beslut om återförvisning till kommunal nämnd har gjort uttalanden i sakfrågan så har beslutet varit överklagbart. Nämnden har emellertid inte haft rätt att överklaga beslutet då nämnden dels inte funnit tillsynsåtgärder påkallade, dels att återförvisningsbeslutet inte gått nämnden emot. Därtill har domstolen funnit att det inte varit möjligt att med stöd av utredningen i målet ta ställning till huruvida den anmälda störningen kan anses vara en olägenhet i miljöbalkens mening.

 

M 2270-14
VA-mål. MÖD bedömde liksom Va-nämnden att en av kommunen fastställd schablon för beräkning av brukningsavgift var skälig och rättvis.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.