CLP-förordningen har uppdaterats (ATP6)

26 augusti, 2014

Den sjätte tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP6) är antagen och publicerad i EU:s officiella tidning. Ytterligare 14 ämnen förs därigenom upp på bilaga VI till CLP.

 

För ämnen som förs upp på bilaga VI har myndigheterna bestämt en viss klassificering och märkning som måste följas i hela EU, så kallad bindande klassificering och märkning.

 

Dessutom uppdateras klassificering och märkning för nio ämnen som sedan tidigare finns upptagna i bilagan. Uppdateringarna innebär strängare klassificering för bland andra etylbensen, styren och formaldehyd.

 

Övergångsperiod till april 2015
Eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya klassificeringarna och att sälja befintliga lager, krävs det inte att de nya harmoniserade klassificeringarna följs omedelbart.

 

Dessutom behöver leverantörerna få tid på sig att anpassa sig till de registreringskrav som blir följden av de nya harmoniserade klassificeringarna. Det gäller ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – kategorierna 1A och 1B (tabell 3.1) och kategorierna 1 och 2 (tabell 3.2) – eller som mycket giftiga för vattenlevande organismer och med potentiella långtidseffekter i vattenmiljön.

 

Därför blir de nya klassificeringarna och märkningarna bindande först från den 1 april 2015. För alla dessa ämnen gäller dock att ändringarna får börja tillämpas redan nu.

 

Genom ATP6 införs även de kroatiska lydelserna av ett antal faro- och skyddsangivelser i bilagorna III och IV.

Här finner Ni ATP6.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.