Förslag till undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor

28 augusti, 2014

Nya föreskrifter om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige planeras träda i kraft den 1 januari 2015. MSB vill ha synpunkter på förslaget senast den 30 september 2014.

 

Användning och överföring av explosiva varor inom Sverige är tillståndspliktigt enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och kommunen är tillståndsmyndighet.  MSB är tillståndsmyndighet för användning som sker i anslutning till tillverkning, eller annan hantering som MSB är tillståndsmyndighet för enligt LBE, samt gränsöverskridande överföring.

 

De som i sin verksamhet använder och överför explosiva varor i flera kommuner behöver inhämta tillstånd från varje kommun som berörs. Detta är en process som inte är ändamålsenlig eftersom verksamheterna, sett till arbetets art, oftast inte kan ha den långsiktiga planering som krävs för att tillstånden ska kunna handläggas och utfärdas innan arbetet ska vara utfört. När det gäller överföring till flera kommuner blir de administrativa kostnaderna för verksamheterna onödigt höga då de kan behöva ansöka om tillstånd varje gång en explosiv vara ska överföras till en kommun.

 

MSB föreslår därför att den som i mer än en kommun använder explosiva varor eller överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning, enbart ska behöva tillstånd enligt LBE i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

Här finner Ni:

Förslag till nya föreskrifter

Konsekvensutredning

 

Informationen kommer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.