Miljömål – september 2014

29 september, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 3793-14
Omgrävning av åfåra har ansetts utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. Länsstyrelsens föreläggande om förbud för planerad åtgärd har stått fast.

 

M 1959-14
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att förhållandena i målet är sådana att det i vart fall inte är orimligt att förelägga fastighetsägarna att ansluta fastigheten till det kommunala spillvattennätet.

 

M 3753-14
Befintlig utredning har inte ansetts visa att en avloppsanläggning uppfyller de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas på en sådan anläggning. Ansökan om att inrätta avloppsanläggningen har därför avslagits.

 

M 7834-14
I ett mål om tillstånd till att hålla 150 duvor i ett villaområde har Mark- och miljööverdomstolen endast ändrat mark- och miljödomstolens dom på så sätt att tidpunkten för när verksamheten ska ha upphört har flyttats fram.

 
Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.