Nödvändiga steg mot hållbar konsumtion

15 september, 2014

Naturvårdsverket föreslår 23 åtgärder som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen omfattar hur vi bor, vad vi äter, hur vi transporterar oss och hur vi konsumerar i övrigt.

 

Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar och behovet av förändring är därmed stort.

 
Förslag på bred front
Förslagen har tagits fram på uppdrag av regeringen och omfattar flera områden. Fem av åtgärderna rör transportområdet, fem handlar om hur vi bor och två åtgärder rör livsmedelsområdet. Resterande 11 förslag bedöms kunna påverka konsumtionen generellt.

 

Bland förslagen finns bland annat ett stadsmiljöprogram, som innebär ökade satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik i städerna. Naturvårdsverket föreslår också att det ska bli enklare för kommuner att tillhandahålla parkeringsplatser för bilpoolsbilar.

 

Naturvårdsverket föreslår även att Energimyndigheten ska få i uppdrag att utreda ett energieffektiviseringsavdrag, det vill säga ett avdrag liknande rotavdraget, som bland annat ska göra det billigare att genomföra energibesparande åtgärder i flerbostadshus.

 

Fler styrmedel behöver utredas
Naturvårdsverket vill också utreda styrmedel som kan minska köp- och slängbeteenden, exempelvis genom förbättrad kvalitet på produkter, funktionsansvar, ökad möjlighet att reparera och återanvända, liksom gynna utvecklingen mot hållbara affärsmodeller i företagen (till exempel funktionsförsäljning, modeller för att dela, låna, hyra, reparera och återanvända). Vi föreslår också att Pensionsmyndigheten utreder möjligheten att införa en miljörating av premiepensionsfonder.

 
Tydliga instruktioner till myndigheter behövs
Utöver dessa förslag behövs även ytterligare styrmedel och åtgärder, ett långsiktigt strategiskt arbete, tydliga uppdrag till berörda myndigheter och ett ökat samarbete mellan olika aktörer.

Här finner Ni publikationen.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.