Miljömål – oktober 2014

30 oktober, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6674-14
En höjning av anläggningsavgiften för vatten och avlopp med 78 % över en tid om drygt två år har ansetts förenlig med vattentjänstlagens reglering.

 

M 1899-14
Strandskyddsdispens. Bebyggelsen mellan den aktuella fastigheten och strandlinjen har ansetts ha en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Den sökta åtgärden har inte heller ansetts stå i strid med strandskyddets syften. Dispens har därför getts.

 

M 2184-14
I tillsynsärende har fråga uppkommit om förhållandet mellan 12 kap. och 26 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren har underlåtit att anmäla verksamheten för samråd och länsstyrelsen har förbjudit verksamheten med stöd av 26 kap. 9 §. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt föreläggandet.

 

M 4234-14
Fråga om den kommunala nämnden haft fog för sitt beslut att förelägga en fastighetsägare att inom strandskyddat område upphöra med att klippa gräs,ta bort planterade vresrosor och att placera ut parkbänkar.Också fråga om nämnden haft fog för sitt beslut att utreda frågan och bedriva tillsyn samt att ta ut tillsynsavgift.

 

M 8408-14
En lantbrukare har förbjudits att släppa ut avloppsvatten från en vattentoalett till en gödselbrunn. Mark- och miljööverdomstolen har godtagit förbudet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.