Arbetsrättsmål – november 2014

29 november, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under november 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 77/14, Mål nr A 185/13, 2014-11-12
Skadestånd för brott mot förtroendemannalagen m.m.

En arbetstagare som är facklig förtroendeman har vid flera tillfällen ansökt om ledighet för fackliga uppdrag som avslagits av arbetsgivaren. Förbundet har lagt tolkningsföreträden så att den sökta ledigheten kommit till stånd. Fråga om arbetsgivaren genom att neka den fackliga förtroendemannen ledigt har hindrat honom från att utföra sina fackliga uppdrag i strid med 3 § förtroendemannalagen och 6 kap 10 § arbetsmiljölagen samt om agerandet även inneburit kollektivavtalsbrott samt föreningsrättskränkning.

 

Dom nr 79/14, Mål nr B 132/13, 2014-11-12
Skadestånd m.m.

Hade arbetsgivaren rätt att, såsom vid en provanställning, avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid?

 

Beslut nr 81/14, Mål nr A 202/14, 2014-11-19
Arbetsskyldighet; nu fråga om interimistiskt förordnande.

Interimistiskt beslut. Vid ett pappersbruk har tvist uppkommit mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om vilken årsarbetstid som ska tillämpas efter att bruket upphört med s.k. året runt drift. Arbetstagarorganisationen har åberopat tolkningsföreträde enligt 34 § medbestämmandelagen. Arbetsgivarparterna har framställt yrkande om interimistiskt förordnande.
medbestämmandelagen. Arbetsgivarparterna har framställt yrkande om interimistiskt förordnande.

 

Dom nr 82/14, Mål nr A 39/13 och A 101/13, 2014-11-26
Ogiltigförklaring av uppsägning m.m.

Efter att en arbetstagare skadat sig i arbetet har arbetsgivaren vidtagit rehabiliteringsåtgärder. När rehabiliteringen pågått i nästan tre års tid ansåg arbetsgivaren att arbetstagaren var arbetsför och avslutade rehabiliteringen. Samtidigt varslades arbetstagaren om uppsägning av personliga skäl. Uppsägningen verkställdes några veckor senare. Arbetsgivaren anförde som skäl för uppsägningen att rehabiliteringsskyldigheten var fullgjord, att omplaceringsmöjligheter saknades och att arbetstagaren inte kunnat utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Fråga om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om rätt till sjuklön för viss period.

 

Dom nr 83/14, Mål nr A 218/13, 2014-11-26
Ogiltigförklaring av avskedande m.m.

Fråga om en arbetsgivare haft rätt att avskeda en bussförare. Arbetsdomstolen har funnit att den samlade misskötsamheten inte är sådan att det förelegat grund för avskedande men väl saklig grund för uppsägning.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.