Miljömål – november 2014

29 november, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 2762-14
Uppförande av fem vindkraftverk har efter anmälan förbjudits med stöd av miljöbalken bl.a. med hänvisning till att dessa inte placerats inom ett område som utpekats i kommunens vindkraftsplan. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens beslut vilket innebär att ärendet återlämnas till miljö- och byggnämnd för fortsatt handläggning.

 

M 12021-13
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en kommunal nämnd har haft fog för att förbjuda en yrkesmässig hygienisk verksamhet (tatuering och piercning) eftersom verksamhetsutövaren inte visat att en godtagbar steriliseringsprocess används.

 

M 10424-13
I ett mål om tillstånd till produktion av biogas har Mark- och miljööverdomstolen delat underinstansernas bedömning att tillstånd kan ges, men föreskrivit att avfallsslag som är mer riskabla ur ett luktperspektiv får användas först efter test i anläggningen och efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

 

Svea HR M 11676-13
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den framlagda utredningen ger stöd för att en restaurangverksamhet som på grund av vedeldning släpper ut rök ger upphov till sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 § MB för de boende i närområdet. Länsstyrelsens beslut om återförvisning till nämnden för tillsynsåtgärder står därför fast.

 

M 11706-13
I mål om miljötillstånd till verksamheten vid Arlanda flygplats har Mark- och miljööverdomstolen upphävt det förbud mot raka inflygningar till bana 01R efter den 1 januari 2018 som föreskrivits av mark- och miljödomstolen och ersatt det med ett villkor som innebär att inflygningsprocedurer som undviker Upplands Väsby tätort ska användas när det är möjligt. Domen innebär att Swedavia åläggs att utreda förutsättningarna att minska bullerexponeringen över Rosersbergs och Upplands Väsby tätort genom alternativ bananvändning samt att vart tredje år informera tillsynsmyndigheten om utvecklingen av och förutsättningarna för att använda teknik som möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden vid Arlanda flygplats. I domen fastställs den av mark- och miljödomstolen beslutade maximala ljudnivån om 65 dB(A) på marken då flygplan får avvika från fastställda utflygningsvägar eller överflyga tätorter. De av mark- och miljödomstolen föreskrivna bullerskyddsåtgärderna i form av bullerisolering av byggnader kvarstår i princip oförändrade.

 

M 7938-14
Fråga om storlek på tomtyteavgift, skyldighet att svara för framdragning av elektricitet till pumpstation och avgiftsskyldighet för icke ansluten fastighet.

 

M 1755-14
Mark- och miljööverdomstolen finner att länsstyrelsen varit förhindrad att förelägga en person att i efterhand inkomma med en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.