Så ska lagen om energikartläggning i stora företag genomföras

26 november, 2014

Nu har Energimyndigheten beslutat om föreskrifter till lagen om energikartläggning i stora företag. Senast den 5 december 2015 ska företagen ha rapporterat om verksamheten omfattas av den nya lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas.

 

Energimyndigheten planerar att genomföra den nya lagen som en process i tre steg. Det första steget innebär att företag senast den 5 december 2015 ska ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas. Därefter ska företagen i ett andra steg rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att alla relevanta underlag för att planera och genomföra energikartläggningen har tagits fram. När det är gjort ska företagen i ett tredje steg rapportera in själva energikartläggningen till Energimyndigheten.

 

Energimyndigheten kommer i nära samverkan med branschorganisationer och andra berörda aktörer att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i det egna energieffektiviseringsarbetet.

 

Föreskrifterna säger att energikartläggningen ska genomföras av en person med särskild kompetens. De företag som har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem kan genomföra energikartläggningen själva om de har personal som uppfyller kompetenskraven. Arbetet med att ta fram ett certifieringssystem påbörjas nu tillsammans med SWEDAC och certifieringsorgan.

 

Lagstiftningen berör alla som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett om det är i vinstsyfte eller inte, och som når upp till storleks- eller omsättningskraven. Detta innebär även att offentlig sektor omfattas i de delar som kan anses vara företagsverksamhet. Företag ska ses som koncerner om de är anknutna genom ägarskap eller inflytande. Detta innebär att bolag som i normala fall skulle ses som små- eller medelstora företag kan komma att falla under lagens krav eftersom de ingår i en koncern.

 

Lagen om energikartläggning i stora företag trädde ikraft den 1 juni 2014. Lagen är en del av genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Den nya lagstiftningen ställer krav på att alla stora företag senast den 5 december 2015 ska göra en energikartläggning för att bli medvetna om sin energianvändning och vilka åtgärder som företaget kan göra för att effektivisera användningen av energi i verksamheten. Mer om energikartläggingens genomförande, innehåll, rapportering och certifiering finns i föreskriften samt i relaterad information.

 

Här finner Ni:

Information om energikartläggning

Information om genomförandet av lagen

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Förordning om energikartläggning i stora företag (SFS 2014:347)

Föreskrifter energikartläggning i stora företag

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.