Miljömål – december 2014

30 december, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 4937-14
En ansökan om dispens från 4 §  artskyddsförordningen om förbud mot  att avsiktligt döda och störa fåglar vid uppförande av vindkraftverk  har avvisats av Mark- och miljööverdomstolen. Även fråga om inhämtande av ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

 

M 4959-14
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte varit motiverat att förbjuda viss verksamhet avseende avfallshantering. Även fråga om storleken på det vite som föreskrivits vid överträdelse av försiktighetsmått.

 

M 5259-14
Förordnande om när tillstånd blir gällande gentemot verksamhetsutövaren i mål om tillstånd till fortsatt och utökad gruvverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte funnits förutsättningar för att meddela förordnande med innebörd att tillståndet ska träda i kraft och villkoren börja gälla den dag tillståndet vunnit laga kraft, oberoende av om och när verksamhetsutövaren väljer att ta tillståndet i anspråk. Mark- och miljödomstolens deldom har därför ändrats endast såvitt avser detta förordnande.

 

M 11907-13
Fråga om särskild handräckning, angående att riva och bortforsla byggnad.

 

M 7451-14
Ett skepp som kvarlämnats i flera års tid har bedömts som nedskräpning. Föreläggande till ägaren om att vid vite omhänderta vraket har därför av Mark- och miljööverdomstolen bedömts som lagligen grundat. Återförvisat till mark- och miljödomstolen för prövning av om övriga förutsättningar för utdömande av vite är uppfyllda.

 

M 195-14
Av mark- och miljödomstolen fastställda villkor angående energihushållning för petrokemisk industri har delvis upphävts av Mark- och miljööverdomstolen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.