Vilka metaller kan vi återvinna och vad måste utvinnas?

15 december, 2014

Idag är återvinningen av traditionella metaller som järn, aluminium, koppar, guld och silver så hög i Sverige att den bara kan öka marginellt. Det krävs sannolikt ökad kunskap och nya styrmedel för att ytterligare öka återvinningen. Detta är angeläget eftersom det sparar både materiella resurser och energi när efterfrågan ökar i framtiden. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU tagit fram i samråd med Naturvårdsverket.

 

I rapporten redogörs för dagens samlade kunskap om Sveriges mineral- och återvinningsbara metalltillgångar. Den visar att det finns en potential för att återvinna metall ur gruvavfall, industrideponier, kommunala deponier och från gammal metallanvändning inbyggd i byggnader och infrastruktur. Det krävs både teknikutveckling och styrmedel för att kunna realisera denna återvinning.

 

För de mineral som finns rikligt i den svenska berggrunden är utvinningspotentialen betydligt större än återvinningspotentialen. Det gäller exempelvis för järn, koppar, zink, guld, silver och även för sällsynta jordartsmetaller.

 

Det finns stora kunskapsluckor om hur Sveriges behov av mineral ser ut. Det finns också stora luckor i underlagen för hur utvinnings- och återvinningspotentialen ser ut. Naturvårdsverket välkomnar SGU:s förslag att förbättra metall- och mineralstatistiken från brytning till återvinning.

 

Här finner Ni kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska metall- och mineraltillgångar.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.