Arbetsrättsmål – januari 2015

30 januari, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under januari 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 3/15, Mål nr B 78/14, 2015-01-28
Ekonomiskt skadestånd enligt anställningsskyddslagen

En arbetstagare har avbrutit preskription enligt 41 § anställningsskyddslagen genom att väcka och fullfölja en talan om skadestånd. I den rättegången utdömdes bl.a. ekonomiskt skadestånd för tiden till och med dagen för huvudförhandlingen. Arbetstagaren har därefter väckt ny talan och yrkat ekonomiskt skadestånd för tiden därefter. Talan i den första rättegången har ansetts innebära preskriptionsavbrott i förhållande krav på ekonomiskt skadestånd för tiden efter huvudförhandlingen, även utan att något förbehåll gjordes vid den första rättegången. Efter preskriptionsavbrott enligt 41 § anställningsskyddslagen tillämpas preskriptionslagen (1981:130).

 

Dom nr 1/15, Mål nr A 17/14, 2015-01-14
Skadestånd för brott mot studieledighetslagen.

Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen och därvid om de sökta ledigheterna avsåg ledighet enligt studieledighetslagen eller förtroendemannalagen. Även fråga om talan ska avvisas, på den grunden att tvistefrågan inte varit föremål för tvisteförhandlingar, vilket domstolen inte funnit.

 

Beslut nr 2/15, Mål nr A 199/13, 2015-01-14
Brott mot lojalitetsplikten m.m.; nu fråga om rättegångshinder m.m.

Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes.

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.