Ny rapport inom informationssäkerhetsområdet

13 januari, 2015

För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Polismyndigheten tagit fram en gemensam hot- och riskrapport för informationssäkerhet: Informationssäkerhet – trender 2015.

 

Trendrapporten är framtagen för att ge en lättillgänglig och samlad bild av situationen på informations- och cybersäkerhetsområdet samt ge en sammantagen bedömning av förhållanden som är särskilt angelägna att uppmärksamma för beslutsfattare i samhället. Den innehåller både nationella och internationella trender och bedömningen är främst baserad på utvecklingen under 2013-2014.

 

Rapporten som tar upp sju trendområden är främst ett stöd för beslutsfattare inför strategiska beslut om hur de ska skydda sin information t.ex. vid it-investeringar eller för utbildningsinsatser. Den ger även regeringen en övergripande bild av utvecklingen inom området informationssäkerhet.

 

De sju huvudtrenderna är:
• Informationssäkerhet – allt mer en fråga om att skydda hela samhället och dess välstånd.
• Komplexiteten i it-tjänster gör riskerna och korsberoendena allt mer svåröverskådliga.
• Frågor om privatlivet kommer aktualiseras då allt mer information om oss själva och om våra tekniska lösningar blir allmänt tillgängliga.
• Informationssäkerhet får en allt mer växande säkerhetspolitisk dimension.
• Samspelet mellan traditionell och elektronisk brottslighet ökar och blir allt mer komplex.
• Människan fortsätter vara den svagaste länken i skyddet av information.
• Konsekvenserna av oplanerade driftavbrott i informationssystem blir större och mer oöverskådliga och riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner allt mer.

 

Här finner Ni rapporten: Informationssäkerhet – trender 2015

 

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.