Miljömål – februari 2015

27 februari, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5022-14
Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett bolag, i egenskap av fastighetsägare, är att se som verksamhetsutövare i förhållande till en miljöfarlig verksamhet som bedrivs på fastigheten i form av ett sandmagasin. Med tillämpning av 2 kap. miljöbalken har domstolen funnit att det är rimligt att ålägga bolaget en skyldighet att ta fram förslag till kontrollprogram för fortsatt övervakning av utlakningen av metaller från magasinet.

 

M 2630-14
En planerad skid- och turistanläggning som skulle uppföras i ett revir för kungsörnar har inneburit bl.a. ett avsiktligt störande enligt förbudet i 4 § första stycket 2 artskyddsförordningen. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att anläggningen inte kan betraktas som ett ”allt överskuggande allmänintresse” enligt dispensskälet i 14 § punkten 3c samma förordning. Någon dispens har därför inte beviljats.

 

M 6218-14
Sammanfattning: Fråga om underhållsskyldighet för vattenanläggning enligt 11 kap. 17 § miljöbalken. Länsstyrelsen har, med stöd av 11 kap. 17 § miljöbalken,  utfärdat ett föreläggande mot ägaren av en vattenanläggning att ta bort oljebehandlade träkonstruktioner som ingår i vattenanläggningen. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det varit riktigt av länsstyrelsen av förelägga ägaren att vidta underhållsåtgärderna.

 

M 4366-14
Fråga om miljösanktionsavgift för underlåtenhet att inom föreskriven intervall utföra kontroll av anläggning för förvaring av eldningsolja.

 

M 7812-14
Kommunen har konstaterats haft fog att förelägga vid vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten och krav på anslutning till kommunalt avloppsnät. Vitet har dömts ut då det framgått av utredningen att överträdelse skett.

 

M 7529-14
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut att förbjuda utsläpp av BDT-vatten från befintlig avloppsanordning (stenkista) och som skäl bl.a. anfört att en stenkista inte kan anses uppfylla dagens krav på rening och omhändertagande av avloppsvatten.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.