Sverige ökar importen av avfall

12 februari, 2015

Importen av avfall har mer än fördubblats sedan 2009. Det visar data om gränsöverskridande avfallstransporter som Naturvårdsverket årligen sammanställer.

 

De sammanställda siffrorna fram till 2013 visar att importen av anmälningspliktigt avfall till Sverige har ökat kraftigt. Preliminära siffror för 2014 visar att ökningen fortsätter. Anmälningspliktigt avfall kan vara hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, träavfall och farligt avfall. Mer än åttiofem procent av avfallet går till energiåtervinning.

 

Det importerade avfallet kommer främst från Norge och Storbritannien. Orsaken till att dessa länder exporterar avfall till Sverige är att det i dagsläget tycks vara det marknadsmässigt bästa alternativet utifrån gällande miljökrav.

 

Förbränning bättre än deponering
I Sverige har vi tidigt haft bra teknik för rökgasrening och effektiv teknik för att förbränna avfall samtidigt som vi har ett väl utbyggt fjärrvärmenät som gör att vi på ett effektivt sätt kan utnyttja energin i avfallet. På så sätt kan Sverige bidra till att minska Europas utsläpp av växthusgaser genom att energiutnyttja avfall som annars riskerat att hamna på deponi och där istället läcka ut metan som är en växthusgas.

 

Det är viktigt att verksamhetsutövaren kontrollerar avfallet som ska behandlas. När det gäller förbränning så får enbart sådant avfall som anläggningen har tillstånd till att förbränna tas emot. Detta för att undvika att farliga ämnen släpps ut. Det är berörd tillsynsmyndighet som behöver bevaka att verksamhetsutövaren sköter sina kontroller.

 

Avfallsförebyggande viktigast
På sikt är det viktigaste av allt att minska avfallsmängderna. Inom Europa arbetar samtliga länder med att förebygga avfall- det vill säga att se till att avfall inte ens uppstår, att mer produkter ska återanvända och att avfall ska material- eller energiåtervinnas istället för att deponeras. Sverige ligger i täten när det gäller en effektiv avfallshantering till exempel genom en väl utvecklad källsortering.

 

Här finner Ni mer information från Naturvårdsverket.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.