Förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare

20 mars, 2015

Förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods skickades på remiss i juni förra året. Det förslaget har reviderats och skickas nu på en andra remissomgång.

 

Förra året skickade MSB förslag på nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods för att ersätta nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9.

 

Synpunkterna från den remissomgången gör att MSB nu anser det nödvändigt att göra ändringar i det ursprungliga förslaget till föreskrifter. Ändringarna medför bland annat att bestämmelserna om undantag från kravet på att ha en säkerhetsrådgivare harmoniseras mellan de olika transportslagen, vilket i sin tur medför lättnader av reglerna avseende kravet på säkerhetsrådgivare vid sjö och lufttransport.

 

Dessutom införs undantag från kravet på att ha säkerhetsrådgivare för transport av ämnen och föremål som inte omfattas av bestämmelserna i ADR-S och RID-S, samt för de som transporterar farligt gods som tas ombord av passagerare eller besättning vid lufttransport.

 

Den nya texten i det reviderade förslaget till föreskrifter och kommentarerna i tillhörande konsekvensutredning presenteras med röd text.

Förslag till föreskrifter

Konsekvensutredning

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.