Fyra nya ändringsföreskrifter träder i kraft

16 mars, 2015

Ändringarna sker på grund av anpassning till det nya märkningssystemet för kemiska produkter (CLP) och upphävande av föreskrifterna om härdplaster.

Som följd av ett nytt EU-direktiv har fyra föreskrifter anpassats till förordning (EG) nr 12722008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Den reglerar kemiska produkter som släpps ut på marknaden.

 

Fyra nya ändringsföreskrifter
Den 1 juni 2015 träder fyra nya ändringsföreskrifter i kraft. De är:
• Skyltar och signaler, AFS 2014:40, som är en ändring av AFS 2008:13.
• Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2014:41, som är en ändring av AFS 2007:5.
• Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2014:42, som är en ändring av AFS 2012:3.
• Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43, som är en ändring med omtryck av AFS 2011:19.

 

Föreskrifterna om härdplaster upphävs
Samtidigt upphävs föreskrifterna om härdplaster (AFS 2005:18). Motsvarande krav införs i ett nytt kapitel i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker kallat ”Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”.

 

Förändringarna i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker
• Behållare och rörledningar med farliga kemiska produkter ska vara märkta med faropiktogram enligt CLP senast 1 juni 2015. För inköpta behållare som är märkta enligt KIFS 2005:7 gäller dock 1 juni 2019. (19, 20 § och ikraftträdandebestämmelserna)
• Sanktionsavgift ska betalas av arbetsgivare som inte märkt sina synliga rörledningar, gäller från 1 juni 2017. (20 §)
• Skyltar som varnar för kemiska risker ska utgöras av faropiktogram enligt CLP. Trekantiga gulsvarta varningsskyltar med samma symbol som faropiktogrammet får behållas till 1 juni 2019 om de finns i den äldre lydelsen av AFS 2008:13 om skyltar och signaler. (20 a § och rådet till 20 a §)
brandfarlig_120x120Brandfarliga_tcm3-13862

 

 
• Motsvarande regler som gällt härdplastkomponenter gäller nu oavsett om ett allergiframkallande ämne används som härdplastkomponent eller med annat syfte. (37 a-f §)
• Sanktionsavgift har införts för kravet på utbildningsintyg vid arbete med vissa allergiframkallande ämnen. (37 e §)
• Kravet på läkarundersökning i 15 § i AFS 2005:18 om härdplaster är ändrat till att arbetsgivaren ska erbjuda läkarundersökning för specificerade arbeten. (37 f §)

 

Förändringar i föreskrifterna om skyltar och signaler i korthet
• Kraven om märkning av rör, behållare och områden m.m. i bilaga 3 flyttas till 20 § och 20 a § i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.
• Sex varningsskyltar stryks från bilaga 2 punkt 3.2. De får dock användas till 1 juni 2019 om de har samma symbol som det faropiktogram som ska användas enligt 20 a § i kemiska arbetsmiljörisker.

 

Förändringar beroende på faroklassen ”gas under tryck”
Till skillnad från de gamla klassificeringsreglerna klassificeras enligt CLP-förordningen en behållare som innehåller en gas vid ett övertryck av minst 200 kPa (2 bar) som farlig. Faropiktogram GHS04 ska därför enligt 19 och 20 § i kemiska arbetsmiljörisker användas i märkningen. På arbetsplatser berörs främst rörledningar eftersom gasbehållare oftast är fyllda och märkta när de köps in.

 

Byta varningsskylt för gasflaskor
En följd av kravet att skyltar enligt 20 a § i kemiska arbetsmiljörisker ska utgöras av faropiktogram är att varningsskylten för gasflaskor måste bytas till den 1 juni 2015. Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten.

 

Förändringar i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö
• Listan med förbjudna arbetsuppgifter i bilaga 1 har anpassats till kraven i EU-direktivet. Detta ger en större detaljeringsgrad särskilt för fysikaliska faror.
• Minderåriga får nu inte utsättas för risk att skadas av mycket brandfarliga vätskor eller aerosoler. Arbetsgivaren måste säkra att risken att skadas är minimal.
• Frätande kemiska produkter, som inte är starkt frätande, får användas av minderåriga om hanteringen är säker.

 
Förändringar i föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare
• Listan i bilagan över kemiska ämnen som gravida inte får utsättas för utökas med faroklassen specifik organtoxicitet vid enstaka exponering.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.