Glöm inte bort att skicka in Era miljörapporter

17 mars, 2015

Glöm inte bort att skicka in Era miljörapporter innan den 31 mars.

 

Miljörapporter är något som verksamheter som klassas som miljöfarliga är skyldiga att upprätta och skicka in årligen. I vissa fall ska dessa skickas in direkt till tillsynsmyndigheten i andra fall ska de läggas in på Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP (tillståndspliktig verksamhet).

 

Syftet med miljörapporten är bland annat att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsyn av verksamheten, ge verksamhetsutövaren en bild av hur väl villkoren för verksamheten följs samt stärka egenkontrollen. Naturvårdsverket ansvarar för ett antal internationella rapporteringar inom miljöområdet. Uppgifter till dessa rapporteringar hämtas bland annat från miljörapporterna.

 

Cirka 6300 verksamheter inom olika områden är skyldiga att lämna miljörapport. Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet enligt krav i miljöbalkens 26 kap. 20 §. Vilka verksamheter som berörs framgår av miljöprövningsförordning 2013:251.

 

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och en vägledning om vilka uppgifter som ska finnas med i en miljörapport. Den ska bestå av tre delar: grunddel, textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

 

• Grunddelen ska innehålla i huvudsak administrativa uppgifter. Dessa behövs till exempel för att tillsynsmyndigheten ska kunna föra ett register över verksamheter som behöver tillsyn.
• Textdelen ska beskriva hur verksamheten uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen.
• Vissa verksamheter ska också lämna uppgifter om utsläpp till luft, vatten och mark samt avfall. De uppgifterna lämnas i emissionsdeklarationen.

 

Rapporteringen ska ske kalenderårsvis. Miljörapporten ska avse hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.