Miljömål – mars 2015

30 mars, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6221-14
Strandskyddsdispens beviljades 2005 på en fastighet i Nacka kommun för sjöbod och brygga. 2011 förelade miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastighetsägaren bl.a. att ta bort ett trädäck med utemöbler m.m., ett pumphus samt inventarier och inredning i sjöboden som är att betrakta som tillhörande hus som är avsett att bo i. MÖD har, till skillnad från MMD, funnit att det klart och tydligt framgår vilka åtgärder beslutet om strandskyddsdispens avser samt bedömt att föreläggandet uppfyller de krav på tydlighet och precision som kan ställas och att det inte varit för ingripande.

 

M 8133-14
Länsstyrelsen har i ett tillsynsärende lämnat en grannes klagomål på miljöfarlig verksamhet utan åtgärd. Mark- och miljööverdomstolen har anslutit sig till mark- och miljödomstolens bedömning att klagomålsärendet ska återförvisas till länsstyrelsen för en prövning om det finns skäl att förelägga om ytterligare skyddsåtgärder enligt 26 kap 9 § miljöbalken.

 

M 3761-14
I ett mål om tillstånd till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggning m.m. har Mark- och miljööverdomstolen i viss del ändrat ett villkor avseende buller.

 

M 9443-14
Frågan om vilka massor som ska få användas vid sluttäckning av muddertippningsplats.

 

M 8898-14
Fråga om brukningsavgifter för vatten och avlopp. Hovrätten har i likhet med statens VA-nämnd ansett att fastighetsägaren varit skyldig att betala för brukningsavgifter för vatten och avlopp. VA-nämndens beslut har fastställts.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.