Nya EU-direktiv för elprodukter

19 mars, 2015

Nya EU-direktiv gällande produkter har tagits fram för att bättre fungera tillsammans. Detta innebär att Elsäkerhetsverket nu startar upp tre nya projekt för att ändra i berörda föreskrifter. Föreskrifterna kommer att börja gälla från och med april 2016.

 

Nya direktiv
De direktiv som projekten utgår från i föreskriftsarbetet är LVD (lågspänningsdirektivet), EMC (direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet) och ATEX (direktiv för elprodukter i explosionsfarlig miljö).

 

Förändringar – förenklingar
Harmoniseringen av direktiven kommer inte enbart att förenkla CE-märkningsprocessen utan också på sikt leda till en ökad elsäkerhet i och med de hårdare krav som ställs. Genom att alla produktdirektiv harmoniseras, det vill säga att de får samma struktur och definitioner, kommer det att underlätta för tillverkare och importörer, det blir lättare att förstå vilka krav som ställs.

 

Under september kommer remisser på nya föreskrifter att skickas ut till berörda instanser.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.