Transportstyrelsen har utvärderat tillsynsarbetet av kör- och vilotider

14 mars, 2015

Transportstyrelsen har utvärderat hur myndigheten tillämpar och sanktionerar vid kontroll av kör- och vilotider inom yrkestrafiken på väg. Bland annat har man gjort en internationell jämförelse med ett flertal länder i Europa och kan konstatera att Transportstyrelsen tillämpar delar av regelverket mer fyrkantigt än många av de besökta länderna.

 

Kör- och vilotidsreglerna inom yrkestrafiken på väg syftar bland annat till att skapa rättvisa konkurrensförhållanden inom branschen. Alla aktörer har ett ansvar att öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg; förare, åkerier, transportköpare och myndigheter. För en bransch som verkar på en internationell marknad är utgångspunkten därför att tillämpningen i Europa behöver harmonisera. Med anledning av detta har Transportstyrelsen genomfört en kartläggning i nio andra länder för att se hur Transportstyrelsens tillämpning förhåller sig till övriga Europas, och om det finns något ”normalläge” i Europa.

 

Utifrån kartläggningen kan det konstateras att det inte är möjligt att finna en övergripande tillämpning som kan anses vara ett normalläge i Europa. I vissa detaljfrågor tillämpar en majoritet av länderna, inklusive Sverige, regelverket på samma sätt. I andra fall skiljer sig Sveriges tillämpning från den som sker i flera andra länder. I de avseenden där Sveriges tillämpning skiljer sig markant från de övriga ländernas har Transportstyrelsen övervägt om Sveriges tillämpning är rimlig. Exempel på detta är sanktionering vid för sent utförd kopiering av förarkort.

 

De länder som Transportstyrelsen jämfört med sig är Danmark, Finland, Lettland, Nederländerna, Norge, Rumänien, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

 

Andra slutsatser som Transportstyrelsen kommer fram till i sin utvärdering:
• Översynen har visat att transportföretagen i huvudsak har allvarliga eller mycket allvarliga överträdelser och att de inte får betala höga sammanlagda sanktionsavgifter för uteslutande mindre överträdelser.
• Om endast enstaka mindre överträdelser konstateras vid en kontroll har den internationella jämförelsen visat att flera länder kan underlåta att sanktionera transportföretaget för dessa. Istället utfärdar man exempelvis en varning. Transportstyrelsen ska utreda frågan om att införa ett system med varningar även i Sverige.
• Transportstyrelsens dokument som används vid företagskontroll, exempelvis underrättelser och beslut, måste göras mer begripliga. Även begäran om underlag vid företagskontroll ska förenklas för att underlätta för transportföretagen att förstå vad Transportstyrelsen behöver för att genomföra kontrollen. Transportstyrelsen behöver också bli tydligare med hur transportföretagen kan påvisa undantag från regelverket.

 

Transportstyrelsen kommer nu att arbeta vidare med utpekade frågor i rapporten.

 

Här finner Ni rapporten: Utvärdering av kör- och vilotider.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.