Tydligare stöd om gränsöverskridande avfallstransporter

25 mars, 2015

Naturvårdsverket har uppdaterat vägledningarna för export och import av avfall för att underlätta för verksamhetsutövare och myndigheter. Alla gränsöverskridande transporter av farligt avfall från och till Sverige ska godkännas av Naturvårdsverket.

 

Kontrollen av avfallstransporterna i världen inleddes på grund av att mycket giftigt avfall dumpades i fattiga länder. Det är förbjudet att transportera farligt avfall till länder utanför EU och OECD enligt en EU-förordning (1013/2006), som gäller i alla EU-länder. Reglerna har gett bättre lagstöd för att kunna kontrollera transporterna.

 

Nyheter i vägledningen
Bland nyheterna kan nämnas:
• Bättre överblick av alla steg som behövs för en transport. Underlättar för nya användare och för dem som transporterar mer sällan.
• All lagstiftning är samlad i en flik ”Lagstiftning” som nås från alla sidor i vägledningen. Naturvårdsverket har tagit bort PDF-er för farligt respektive ofarligt avfall (Gula respektive Gröna listan) och har istället länkar direkt till EG-förordningen. Tar bort risken att hänvisa till gamla data.
• Flik med listor över vilka länder som ingår i EU, OECD samt vilka länder som är parter i Baselkonventionen. Användbart eftersom reglerna varierar med mottagar- och exportland.
• Manual och ingångssida på webben för e-tjänsten Nordic TFS för anmälan av export av avfall.

Naturvårdsverket välkomnar nu fler verksamhetsutövare att använda e-tjänsten, Nordic TFS, för export av avfall från Sverige.

 

Mer information

Vägledning om gränsöverskridande avfallstransporter

Översikt: Ökade gränsöverskridande transporter av avfall

Statistik om import och export av avfall

Statistik om illegala avfallstransporter

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.