Årlig uppföljning av miljömålet Giftfri miljö 2015

1 april, 2015

Den 31 mars lämnade Naturvårdsverket över den årliga uppföljningen av miljömålsarbetet till regeringen. Kemikalieinspektionen ansvarar för uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

 

Förutsättningar att nå målet Giftfri miljö har på sikt blivit bättre genom att fler farliga ämnen begränsas och omfattas av gemensam lagstiftning inom EU och i internationella överenskommelser. Men vi behöver fler åtgärder och det går för närvarande trögt med att genomföra och utveckla EU:s kemikaliearbete på en rad områden.

 

Dessa bedömningar ingår i den uppföljning som Kemikalieinspektionen gör av Giftfri miljö och som Naturvårdsverket överlämnar till regeringen tillsammans med uppföljningen av samtliga svenska miljömål 2014. Samtidigt överlämnar Kemikalieinspektionen en uppföljning av de åtta etappmålen för Farliga ämnen.

 

En ökande konsumtion, som leder till ökad kemikalie- och varuproduktion globalt, bidrar till ökad diffus spridning av farliga ämnen och motverkar målet Giftfri miljö.

 

Kemikalieinspektionens tillsyn visar att många konsumentvaror innehåller förbjudna ämnen, till exempel bly, kadmium, ftalater och bromerade flamskyddsmedel.

 

Erfarenheten från de dialoger med företag som Kemikalieinspektionen har genomfört inom ramen för handlingsplanen för giftfri vardag visar att vissa företag om möjligt försöker undvika farliga ämnen i sina varor även om de inte är förbjudna i lagstiftningen.

 

I propositionen På väg mot en giftfri vardag redovisade regeringen 2014 en strategi för att nå Giftfri miljö och dess etappmål för riksdagen. I strategin ingår insatser nationellt, på EU-nivå och internationellt.

 

Dessutom har arbetet med följande strategiska initiativ fortsatt under 2014:
• Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att fortsätta arbetet med en handlingsplan för giftfri vardag 2015–2017. Även Livsmedelsverket och Naturvårdsverket har fått uppdrag i anslutning till handlingsplanen.
• Inom EU:s sjunde miljöhandlingsprogram ska en strategi för giftfri miljö utarbetas. Sverige bidrar med en nationell expert i EU-kommissionens arbete att utveckla strategin.
• Inom den globala kemikaliestrategin SAICM fortsätter arbetet med att utveckla ett frivilligt internationellt program för information om ämnen i varor.

 

Här finner Ni uppföljningen.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.