Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål 2015

2 april, 2015

Utvecklingen i miljön är positiv för fyra av Sveriges sexton miljökvalitetsmål, för fem är utvecklingen negativ och för övriga går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det visar 2015 års uppföljning av de svenska miljömålen. För att nå målen krävs styrning och rätt användning av resurser så att insatser ger resultat.

 

Små förändringar i miljön
Jämfört med föregående år är det inga stora förändringar av hur miljön mår. Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för fyra av miljökvalitetsmålen men negativ för fem. Många av de 24 etappmålen är beroende av internationella och politiska överenskommelser och är därför svåra att bedöma. Etappmålet ”Utsläpp av växthusgaser” bedöms dock numera kunna nås till år 2020.

 

I årets uppföljning av miljömålen görs ingen nationell bedömning av om de 16 miljökvalitetsmålen kommer att nås till år 2020. Mer bedömningar och analys kommer istället i den fördjupade utvärderingen av de svenska miljömålen som publiceras den 1 september 2015.

 

Mer om årlig uppföljning
I miljömålssystemet ingår generationsmålet, 16 nationella miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Den årliga uppföljningen redovisar miljötillståndet och insatser för samhällsomställning för miljön. Naturvårdsverket samordnar den årliga uppföljningen och ansvarar tillsammans med ytterligare sju nationella myndigheter för uppföljningen av miljökvalitets- och etappmålen. En rapport lämnas till regeringen och publiceras här på miljömål.se/au i slutet av mars varje år.

• Tablå med uppföljningen av respektive finner Ni här.
• Alla etappmål och dess uppföljning finner Ni här.

 

Regional uppföljning – 5 av 21 län når något miljökvalitetsmål
5 av 21 län når något miljökvalitetsmål till år 2020. 13 av länen är nära att nå något av miljökvalitetsmålen, medan 3 av 21 län inte når något av miljökvalitetsmålen utifrån dagens förutsättningar. Se hur det går för ditt län via länken nedan.

 

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för regional uppföljning av miljökvalitetsmålen. I december varje år redovisar alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen möjligheten att nå 13 av de svenska miljökvalitetsmålen inom sitt län. Denna regionala uppföljning är ett underlag till den kommande årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

• Allt om den senaste regionala uppföljningen finner Ni här.

 

Indikatorer visar hur miljön mår
Ett femtiotal indikatorer här på miljömål.se har nu uppdaterats med nya data. Indiktorerna tillhör de 118 miljömålsindikatorerna som visar hur miljön mår i Sverige ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

• Alla indikatorer finner Ni här.

 

Här finner Ni hela rapporten.

 

Informationen kommer från Miljömål.se.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.