Miljömål – april 2015

29 april, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M5062-14
Fråga om villkor för utsläpp av VOC avseende anläggning för tillverkning av farmaceutiska produkter. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en specifik kostnad på 60 – 120 kr/kg VOC är en rimlig utgångspunkt för när krav på åtgärder kan ställas för rening av sådana utsläpp. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att skärpa villkoret på annat sätt än i enlighet med vad bolaget har medgett.

 

M5627-14
Ansökan om tillstånd att bedriva täktverksamhet har avslagits eftersom behovet av det aktuella materialet kan tillgodoses genom befintliga täkter i området och lokaliseringen av täktverksamheten mot bakgrund därav inte är lämplig.

 

M6507-14
Av utformningen av mark- och miljödomstolens domslut och domskäl har det varit oklart om domstolen i strid med 22 kap. 27 § miljöbalken skjutit upp frågor som rör tillståndsfrågan och tillåtligheten. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att denna oklarhet inneburit ett grovt rättegångsfel och undanröjt domen samt återförvisat målet för fortsatt handläggning.

 

M9447-14
En fritidsfastighet med egen dricksvattenbrunn som saknar anläggning för omhändertagande av bad-, disk- och tvättvatten uppfyller inte de miljö- och hälsoskyddskrav som bör ställas. Mark- och miljööverdomstolen har därför efter överklagande av granne upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat målet till kommunens bygg- och miljönämnd för fortsatt handläggning.

 

M11020-14
Frågan i målet är om två träd kan anses utgöra en del av en sådan allé som utgör ett biotopskyddsområde.

 

M61-15
Närboendes överklagande av försiktighetsmått avseende vindkraftverk avvisades av mark- och miljödomstolen med motiveringen att tidigare beslut om försiktighetsmått hade förfallit när en ny verksamhetsutövare tagit över vindkraftverken. Efter att den nya verksamhetsutövaren hade meddelat kommunens bygg- och miljönämnd att man övertagit den anmälningspliktiga verksamheten hade dock nämnden meddelat beslut om att samma försiktighetsmått skulle gälla mot den nya verksamhetsutövaren. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt avvisningsbeslutet eftersom det var verksamheten som klagandena vände sig mot och deras överklagande innefattade också de beslut om försiktighetsmått som nämnden riktat mot nya verksamhetsutövaren även om kommunens senare beslutsdatum inte explicit hade angetts i överklagandet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.