Ny vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

24 april, 2015

Naturvårdsverket vägleder om buller från industrier och andra verksamheter med liknande buller. Vägledningen ska stötta kommuner och länsstyrelser vid beslut om begränsning av buller vid till exempel bostäder, skolor och vårdlokaler.

 

Stöd i bullerärenden
Kommuner och länsstyrelser behöver ofta avgöra om bullret vid en bostad eller en skola kan vara en olägenhet för de som bor eller vistas där. Det är en bedömning som alltid måste göras i det enskilda fallet av myndigheten. Naturvårdsverket ger ut en vägledning med ljudnivåer för olika delar av dygnet och för ljud av olika karaktär. Vägledningen gäller för befintliga hus och avser bullret utomhus. Det man tittar på är hur mycket det bullrar vid fasaden, vid till exempel en uteplats vid huset eller en skolgård.

 

Boverket vägleder inför planering av nya bostäder
Samtidigt ger Boverket ut en vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller som ska användas vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Den ska säkerställa att ljudmiljön blir bra vid nya bostäder. I många områden vill man bygga nya områden eller förtäta äldre områden i närheten av verksamheter som bullrar. Här ger Boverkets vägledning stöd att avgöra var det kan fungera och var det bullrar för mycket. De två myndigheterna har samordnat vägledningarna.

 

Mer om vägledningen
Naturvårdsverkets vägledning ersätter myndighetens tidigare Allmänna Råd och övergångsvägledning.

 

Vägledningen omfattar buller från industrier och andra typer av verksamheter som bullrar på ett liknande sätt. Den har ett utökat användningsområde som bättre stämmer med hur den gamla vägledningen använts. Till exempel omfattas fastighetsinstallationer som kylaggregat och ventilationsutrustning. Vägledningen kan användas även för viss trafik inom och i anslutning till ett verksamhetsområde.

 

Den innehåller vägledande ljudnivåer utomhus för bostäder, skolor, förskolor, vårdlokaler och friluftsområden, samt beskrivning av användningsområden för nya lagändringar om bullertillsyn och vägledning om viktiga begrepp vid tillsyn och prövning av bullrande verksamheter.

 

Här finner Ni Naturvårdsverkets vägledning.

Här finner Ni Boverkets vägledning.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.