Förslag till ändringar i föreskrifterna om hissar

22 maj, 2015

Boverket har skickat ut förslag till ändringar i verkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar på remiss.

 

Boverket föreslår ett antal ändringar i den bestämmelse som reglerar i vilken utsträckning de krav som gäller för nya anordningar ska uppfyllas även vid ändring av befintliga anordningar. Detta gäller krav på skydd mot överbelastning samt krav på belysning i hisschakt och manöverutrymmen. Vidare föreslås preciseringar i ett allmänt råd om under vilka förutsättningar det kan vara godtagbart att installera fotocellanordning eller korggrind i stället för korgdörr i en hiss. Bestämmelsen som reglerar i vilken utsträckning det är möjligt att göra avsteg från gällande krav vid ändring av befintliga anordningar justeras så att det blir möjligt att anpassa kravnivåerna även till förutsättningarna hos andra byggnadsverk än byggnader.

 

Reglerna om återkommande besiktningar föreslås ändras på ett par punkter. Beträffande hissar samt rulltrappor och rullramper föreslås tidpunkten för den första återkommande besiktningen senareläggas från ett och ett halvt år till två år efter det att den första besiktningen slutfördes utan allvarlig anmärkning. I fråga om linbanor och bergbanor föreslås att de årliga återkommande besiktningarna ska vara mer omfattande vart femte år. I ett allmänt råd preciseras vilka kontrollmoment som bör ingå i funktionskontroll av säkerhets- och skyddsanordningar för motordrivna portar och liknande anordningar. Det föreslås även en tidsfrist om en månad, inom vilken brister som kvarstår efter avslutad kontroll och som är av mindre allvarligt slag ska åtgärdas.

 

Beträffande revisionsbesiktningar av linbaneanläggningar föreslår Boverket preciseringar i ett allmänt råd om vilka slags ändringar som utgör ”ändringar av väsentlig betydelse för säkerheten” och som därmed utlöser krav på revisionsbesiktning.

 

Vidare föreslås en precisering i ett allmänt råd om när hissar, för vilka en installatör har bestyrkt att de överensstämmer med hissdirektivets krav, inte undantas från krav på första besiktning. Boverkets möjlighet att i enskilda fall medge dispens från kravet på revisionsbesiktning av vissa slags portar föreslås upphävas. I ett allmänt råd om kontroll av självhämning m.m. av vissa slags hissar föreslås korrigering av en tidigare felskrivning om när hissarna ska anses vara bristfälliga.

 

Slutligen föreslås på ett flertal ställen i föreskrifterna kompletteringar och andra justeringar av hänvisningar till Boverkets och andra myndigheters föreskrifter och till standarder.

BFS 2015-xx Hissar – remiss
Konsekvensutredning H 15 – remiss
BFS 2016-xx Hissar – remiss
Konsekvensutredning H 16 – remiss

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.