Miljömål – juni 2015

29 juni, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 446-15
En kommunal nämnd har ändrat ett villkor om efterbehandling av en av länsstyrelsen tillståndsgiven bergtäkt. Den omständighet att nämnden inte haft behörighet att fatta beslut i frågor rörande ändrad metod för efterbehandling av täkten har inneburit att ett grovt rättegångsfel har förekommit. Nämndens beslut har därför undanröjts.

 

M 11273-14
Målet avser ansökan om utdömande av vite. Frågan om förbudet att släppa ut avloppsvatten har överträtts.

 

M 2161-15
Fråga om enskildas klagorätt i mål om tillstånd till bergtäkt. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt mark- och miljödomstolens dom i vilken klagandenas överklaganden avvisats. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att såväl avståndet som verksamhetens omfattning och topografin i landskapet har betydelse för vilka störningar som närboende kan antas bli utsatta för. Risken för att klagandena, som bodde i en by ca 3 km från täkten, utsattes för bullerstörningar, kunde bl.a. med hänsyn till att tillståndet förenats med villkor för att begränsa bullerstörningar i klagandenas hemby, inte endast anses vara teoretisk eller helt obetydlig.

 

M 1046-15
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt nämndens beslut att förelägga en fastighetsägare att utföra ljudmätning av sin värmepump, då det med hänsyn till den ljudmätning som tidigare utförts samt avståndet mellan värmepumpen och bostaden på grannfastigheten saknas anledning att anta att värmepumpen orsakar olägenhet för människors hälsa.

 

Svea HR M 11808-14 Dom 2015-06-16
Strandskyddsdispens för en brygga (2 x 12 m med 5 m spång) på en ö som saknar landförbindelse. Starka skyddsintressen gäller för ön (naturreservat och Natura 2000 område). Mark- och miljödomstolen fann att sökandenas behov av brygga vägde tungt men att det först borde prövas om möjligheten att genom anläggningsförrättning eller dylikt ordna båtplats. Strandskyddsdispens medgavs inte. MÖD fann att det inte var rimligt att i detta fall kräva att sökandena först söker tvångsvis tillträde till båtplats. MÖD fann att behovet av båtplats inte kunde tillgodoses utanför det aktuella området och gav, trots de starka skyddsintressena som gällde för området, strandskyddsdispens och tillstånd enligt reservatsföreskrifterna.

 

M 9747-14
Strandskyddsdispens för fritidshus, som ersättning för tidigare byggnad, har meddelats eftersom byggnaden var placerad inom befintlig hemfridszon och inte ansågs innebära en utökning av denna på ett sätt som strider mot strandskyddets syften. Däremot har strandskyddsdispens för en ny bastu på samma fastighet inte meddelats eftersom den bedömts ha en avhållande effekt för allmänheten.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.