Överprövning av upphandlingsmål m.m.

18 juni, 2015

Överprövningsutredningen har haft i uppdrag att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, dvs. möjligheten att bl.a. överpröva en upphandling, utreda frågan om s.k. temporär direktupphandling samt utreda frågor om avgifter och processkostnader i upphandlingsmål.

 

Överprövningsutredningen föreslår flera åtgärder för att öka effektiviteten i upphandlingslagstiftningen. En påtalandeskyldighet för leverantörer föreslås med syfte att försöka öka incitamenten till dialog mellan leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter. Om dialog förs mellan parterna kan fel och brister uppdagas och rättas till i ett tidigare skede vilket skulle kunna leda till att behovet av att ansöka om överprövning minskar. Upphandlingsmålen i domstol borde också bli mer renodlade till följd av den föreslagna regeln vilket borde leda till en bättre och effektivare process. Utredningen har även föreslagit att en regel bör införas i upphandlingslagarna som innebär att en part i kammarrätten till stöd för sin talan får åberopa en omständighet eller bevis som inte lagts fram tidigare endast om parten gör sannolikt att omständigheten eller beviset inte har kunnat åberopas vid förvaltningsrätten eller att parten annars haft giltig ursäkt att inte göra det. Som utredningen ser det borde upphandlingsprocessen bli effektivare om processen koncentreras till underrätt.

 

Omkring 1 500 upphandlingar begärs årligen överprövade i förvaltningsrätterna. Handläggningstiden för en överprövning varierar. Rätten till överprövning är en viktig del av rättssäkerheten. Samtidigt innebär en överprövning att hela upphandlingsprocessen stannar upp. Konsekvensen av ett system där överprövningar stoppar upp och fördröjer upphandlingar under en längre period drabbar ytterst allmänheten. En lång process kan exempelvis innebära att ett antal personer inte får den livsnödvändiga medicin de skulle behöva. Med utredningens förslag om en generell regel om skyndsam handläggning i förvaltningsdomstolarna och specifikt en tidsfrist för förvaltningsrätternas handläggning samt exemplifieringen av vad upphandlande myndighet/enhet kunnat förutse vill utredningen göra upphandlingsprocessen mer förutsebar och i vissa fall göra överprövningstiden betydligt kortare än tidigare. Leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter kan med de föreslagna ändringarna bättre planera sin verksamhet. Genom en bättre planering bör också möjligheterna till att göra en god affär förbättras.

 

Utredningen föreslår även att en regel införs som innebär att processkostnader inte är ersättningsgill skada samt att tidpunkten från vilken fristen för att väcka talan om skadestånd avseende direktivstyrda upphandlingar ändras. Utredningen föreslår varken att avgifter för att ansöka om överprövning eller att ett ansvar för motpartens processkostnader införs.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

 

Här finner Ni Överprövningsutredningens betänkande.

 

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.