Säker grillning

4 juni, 2015

Sommaren 2014 genomförde MSB marknadskontroll av 24 gasolgrillar i butik. Då undersöktes bland annat om CE-märkningen, den tekniska informationen och varningstexterna var korrekt utförda. Av 24 kontrollerade hade 22 brister. Alla brister är nu åtgärdade.

 

Marknadskontrollens yttersta syfte är att värna det fria flödet av produkter över nationsgränser. Det görs genom att produkter kontrolleras av myndigheter som låter korrigera felaktiga och stoppa farliga produkter. Marknadskontrollen är en del av EU:s system för att säkerställa att varor och tjänster på den inre marknaden uppfyller de krav som ställs. Gasolgrillar har EU-gemensamt regelverk och ska vara CE-märkta men reglerna tillåter ändå vissa nationella skillnader, bland annat i gastyp och gasens anslutningstryck. Nationellt språk ska användas.

 

Det vanligaste felet som uppmärksammades vid kontrollen av gasolgrillar var att gastyp inte var utskrivet på svenska. En produkt saknade CE-märkning, varningstexter var bristfälliga, felplacerade eller saknades på grillarna, fel anslutningstryck var angivet.

 

MSB genomför löpande kontroller av produkter som regleras i föreskrifter under lagen om brandfarliga och explosiva varor, och transportabla tryckbärande anordningar under lagen om transport av farligt gods. Under 2015 planeras bland annat kontroller av aerosoler.

 

Nedan finner Ni mer information:

Marknadskontroll av gasolgrillar

Skriften Gasol för hem och fritid

Säker grillning på DinSäkerhet.se

Se film om gasol i hemmet

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.