Två nya ämnen på kandidatförteckningen

22 juni, 2015

Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen har uppdaterats med två nya ämnen.

 

Följande ämnen fördes upp på kandidatförteckningen den 15 juni 2015:

• Di-C6-C10-alkylftalat och di-C6,C8,C10-alkylftalat (CAS 68515-51-5 och CAS 68648-93-1) som innehåller ≥ 0.3% dihexyl ftalat (EC No. 201-559-5). Ämnena förs upp på listan på grund av sina reproduktionsstörande egenskaper. De används bland annat som mjukgörare i plast och kan förekomma i kablar, byggmaterial, PVC och konstnärsmaterial som modellera och fingerfärg.

 

• Ämnesgrupp där bland annat Karanal ingår. 5-sek-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-metyl-1,3-dioxan [1], 5-sek-butyl-2-(4,6-dimetylcyklohex-3-en-1-yl)-5-metyl-1,3-dioxan [2] omfattar de individuella stereoisomererna  av [1] och [2] samt alla kombinationer av dessa.     Ämnena är långlivade och bioackumulerande ämnen som kan förekomma som ingredienser i doftämnen.

 

Ämnena förs upp på listan av den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa på förslag från Sverige och Holland.

 

Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön, s.k. ”SVHC, Substances of Very High Concern” (dvs. ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter). I oktober 2008 publicerade den europeiska kemikaliemyndigheten Echa den första Kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen innehåller nu 163 ämnen.

 

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på Kandidatförteckningen?
När ett ämne har tagits upp på Kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från leverans av varan.

 

När förs ämnen upp på listan?
Identifieringen av ämnen som kan komma att tas upp i Kandidatförteckningen är en kontinuerlig process, vilket innebär att nya ämnen förs upp successivt. Echas mål är att föra upp nya ämnen på förteckningen två gånger per år.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.