Arbetsrättsmål – juli 2015

30 juli, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juli 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 43/15, Mål nr A 73/13, 2015-07-08
Lönefordran – kollektivavtalstolkning.

Tvisten gäller om uppgifterna att förbereda och delta i ackordsförhandlingar och ackordsavstämningar som en lagbas och facklig förtroendeman utför för det egna arbetslaget ska ersättas som ackordstid eller parallelltid enligt den mellan parterna gällande förtroendemannaöverenskommelsen från år 2010. Arbetsdomstolen har bl.a. funnit att uppgifterna utgjort facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen och att ersättningsregeln som den framgår av 2007 års lydelse av förtroendemannaöverenskommelsen alltjämt utgör avtalsinnehåll mellan parterna och att rätt till parallelltidsersättning därmed inte förelegat.
Även fråga om del av talan ska avvisas.

 

Dom nr 42/15, Mål nr A 225/12 och A 180/13, 2015-07-01
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m.

Två lokala lönerevisionsöverenskommelser har träffats vari ingått en reglering om sammanlagt två ledighetsdagar. Överenskommelserna har sagts upp av arbetsgivaren, varefter arbetstagare nekats att få ut de två ledighetsdagarna. Tvisten har i första hand rört frågan om överenskommelserna till följd av uppsägningen upphört att gälla och därvid om överenskommelserna varit möjliga att säga upp, vilket domstolen funnit. Därefter fråga om arbetstagarna ändå haft rätt till två ledighetsdagar på grund av s.k. efterverkan i de enskilda anställningsavtalen. Arbetsdomstolen har funnit att principen om kollektivavtals efterverkan inte varit tillämplig.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.