Följ matavfallets väg ”från bord till jord”

27 augusti, 2015

Syftet med insamling av källsorterat matavfall är i första hand att återvinna växtnäring, vilket även säkrar produktionen av biogas. I en ny rapport från Avfall Sverige – ”Matavfallets väg från bord till jord” – följer vi påsen med matavfall från hushållet hela vägen till åkermarken.

 

Rapporten beskriver vad som händer längs vägen och visar hur de olika momenten påverkar kvalitén samt vilka förluster som görs i olika steg. Målet är att ge en bättre förståelse för hela kedjan ”från bord till jord” och ge en helhetssyn avseende biologisk återvinning där även kvalitetssäkring och förutsättningar för återföring av växtnäring vägs in.

 

Flera kommuner som har infört utsortering av matavfall har observerat att genom att hushållen börjar sortera ut matavfall så uppmärksammas de även på hur mycket avfall som verkligen slängs. Därmed skapas en större medvetenhet kring avfallsmängder och en strävan att minska dessa. Hushåll med separat insamling av matavfall genererar mindre kärl- och säckavfall än de utan. Att förebygga matavfall är en viktig faktor för att komma högre upp i avfallshierarkin.

 

Matavfallets väg från hushållet till rötkammaren och vidare ut på åkermarken illustreras i figuren till höger. Bilden tydliggör även var mängd och kvalitet på matavfallet kan påverkas längs kedjan. Varje del av kedjan måste säkra, och gärna höja, kvaliteten på det källsorterade matavfallet, för att biogödsel ska fortsätta vara en efterfrågad produkt inom lantbruket.

 

Avfall Sverige har även tagit fram en rapport  med de erfarenheter som svenska kommuner har av att arbeta med kvalitetssäkring av källsorterat matavfall. För att uppnå en bra kvalité krävs kvalitetssäkring i insamlingsledet. Genom att hålla systemet levande motiveras hushåll och verksamheter att källsortera vilket samtidigt bidrar till att en större andel av matavfallet kan samlas in separat för biologisk återvinning.

 

Här finner Ni mera information.

 

Informationen kommer från Avfall Sverige.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.