Miljömål – augusti 2015

30 augusti, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under augusti 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 2825-15
Miljönämndens krav på att en dieselcistern som är placerad på mark som huvudsakligen består av morän med hög genomsläpplighet och belägen vid kanten av en grundvattenförekomst med stora vattenmängder ska vara invallad har inte ansetts orimligt.

 

M 8029-14
Mål om strandskyddsdispens. En mätning från en markerad strandlinje på Lantmäteriets kartmaterial har ansetts uppfylla de krav på noggrannhet som behövs för att avgöra om en planerad byggnad ligger inom strandskyddsområde eller inte. Den ansökta tillbyggnaden har bedömts ligga inom strandskyddsområdet och skäl för att meddela strandskyddsdispens har inte ansetts föreligga.

 

M 5611-15
En miljönämnd har fattat beslut i anledning av buller från en fastighet. Beslutet överklagas till länsstyrelsen som upphäver beslutet och återförvisar ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning. Återförvisningsbeslutet överklagas av fastighetsägaren till mark- och miljödomstolen som avslår överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom överklagas av såväl fastighetsägaren som nämnden. Frågan i målet är om länsstyrelsens beslut att återförvisa ärendet till nämnden för ytterligare utredning är överklagbart. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att länsstyrelsens beslut inte innefattar något ställningstagande som inverkar på ärendets utgång varför beslutet inte är överklagbart. Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd såvitt avser fastighetsägarens överklagande samt avvisar dennes överklagande av länsstyrelsens beslut.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.