Sverige föreslår skärpt kontroll av tre farliga ämnen

29 september, 2015

Kemikalieinspektionen föreslår att tre nya kemikalier läggs till på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Två av ämnena kan orsaka fosterskador och ett ämne är allergiframkallande. Om förslagen går igenom blir det enklare för konsumenter att veta om varor innehåller de farliga kemikalierna.

 

Kemikalieinspektionen har lämnat förslagen om de tre ämnena till EU:s kemikaliemyndighet Echa. När ett ämne tas upp på kandidatlistan innebär det att kraven skärps när det gäller att informera om innehållet av dessa farliga ämnen i varor. De tre kemiska ämnen som Sverige anser vara så farliga att de ska läggas till på kandidatlistan är:

  • DCHP, ett hormonstörande ämne kan orsaka skador på mänskliga foster och på miljön. DCHP tillhör ämnesgruppen ftalater och används i exempelvis PVC-plast och gummi.
  • PFNA, ett perfluorerat ämne som kan orsaka skador på mänskliga foster och även misstänks kunna skada människors fertilitet. Ämnet, som har hittats i mat och dricksvatten, bryts inte ner i naturen och ansamlas i människokroppen.
  • HDDA, ett ämne som tillhör gruppen akrylater och kan orsaka hudallergier. Ämnet används i bland annat lim och tryckfärg.

 

Utöver förslagen från Sverige har det kommit in fyra andra förslag om nya ämnen på kandidatlistan, varav två från Tyskland, ett från Österrike och ett från Echa. Nu hålls ett offentligt samråd fram till den 15 oktober, då det är möjligt att lämna synpunkter på förslagen till EU:s kemikaliemyndighet Echa.

 

Om ett ämne på kandidatförteckningen ingår i en vara ska leverantören informera om detta och i vissa fall även göra en anmälan till Echa. Yrkeskunder ska få informationen direkt och konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information inom 45 dagar. I ett senare skede kan ämnen som finns upptagna på kandidatförteckningen även kräva tillstånd för att få säljas och användas.

 

I dag finns 163 ämnen på kandidatlistan, som är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Förteckningen utökas kontinuerligt och innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. Ämnena brukar på engelska benämnas ”Substances of Very High Concern” och förkortas SVHC.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.