Schysta villkor i yrkestrafiken

9 oktober, 2015

Regeringen fortsätter att driva frågor om hur yrkestrafiken på väg kan fungera bättre. Nu har Transportstyrelsen fått ett nytt och stort regeringsuppdrag, med målet att skapa schysta villkor i yrkestrafiken. Inte mindre än sju olika frågor ska utredas.

 

Uppdraget handlar dels om att följa upp redan genomförda reformer om cabotage, prisuppgift taxi och hindrande av fortsatt färd, dels att utreda sju frågor:
• Skapar dagens reglering av beställaransvar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen?
• Är det möjligt att låta åtgärder vid hindrande av fortsatt färd bestå under längre tid än 24 timmar? Är det möjligt att låta en polisman eller en tulltjänsteman besluta om klampning?
• Kan vi tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider?
• Vilka alternativ finns för att ändra dagens EU-regler, så att det går att kräva dokumentation direkt på plats i samband med vägkontroller av godstrafik
• Se över införlivandet av Europeiska unionens bestämmelser om kombinerade transporter i svensk rätt.
• Kartlägga, analysera och vid behov föreslå förändringar (både hantering och inriktning) för Sveriges bilaterala och multilaterala vägtransportavtal. Transportstyrelsen ska särskilt överväga om det är motiverat med förändrade villkor för s.k. tredjelandstransporter till och från Sverige av transportföretag med säte utanför EU.
• Utreda behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon.

 

Det breda uppdraget är ett resultat av att trafikutskottet har varit väldigt aktivt. Många av punkterna har sin grund i tillkännagivanden från utskottet. Samverkan med andra myndigheter blir väldigt viktig i uppdraget, eftersom det i flera delar inte är Transportstyrelsen som tillämpar regleringen utan polis och åklagare. En annan viktig del är samverkan med branschföreträdare och berörda parter på arbetsmarknaden.

 

Alla delar av uppdraget ska delrapporteras den 15 mars 2016 och frågan om dagens reglering av beställaransvar skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen ska om möjligt slutrapporteras redan då. Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2017.

 
Här finner Ni regeringens pressmeddelande.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.