Arbetsrättsmål – oktober 2015

30 oktober, 2015

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under oktober 2015. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 59/15, Mål nr A 96/14, 2015-10-07
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m.

Målet gäller tolkning av kollektivavtal, det s.k. Flygplatsavtalet med bilaga för räddningstjänst. Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas och därmed vilken ersättning som ska utgå vid tjänstgöring under sådana dygnspass som sker utöver ordinarie tjänstgöringspass. Även fråga om vissa delar av förbundets talan är preskriberad.

 

Dom nr 61/15, Mål nr A 93/14, 2015-10-21
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m.

En arbetstagare hos SVT har skrivit inlägg på Facebook och bl.a. tagit ställning i en fråga som han bevakade inom ramen för sin anställning som reporter och programledare. Med hänvisning till SVT:s public serviceuppdrag förändrade arbetsgivaren arbetstagarens arbetsuppgifter under en viss period och tilldelade honom en erinran. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott. Arbetsdomstolen har gjort bedömningen att det inte är visat att en åberopad kollektivavtalsbestämmelse innebär en skadeståndssanktionerad ömsesidig lojalitetsplikt. Domstolen har inte heller funnit att SVT agerat i strid med Europakonventionen och god sed på arbetsmarknaden eller i strid med det enskilda anställningsavtalet. Även fråga om del av talan ska avvisas enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen.

 

Dom nr 63/15, Mål nr A 190/14, 2015-10-28
Kollektivavtalstolkning

Tolkning av kollektivavtal. Två piloter har med kort varsel fått sin starttid för tjänstgöring framflyttad samtidigt som sluttiden för tjänstgöringen inte senarelagts. Fråga om detta utgjort en sådan programändring som enligt kollektivavtalet ger rätt till kompensation.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.