Ändrade föreskrifter om hissar

22 december, 2015

Boverket föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar har ändrats. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

 

I föreskrifterna tillkommer nya bestämmelser om kvalifikationskrav på ackrediterade kontrollorgan som utför sådan kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar som avses i 5 kap. 8–11 §§ plan- och byggförordningen. Dessa krav har hittills ställts i föreskrifter som har meddelats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). Swedacs föreskrifter kommer dock att upphöra att gälla den 1 januari 2016, och kvalifikationskraven ställs därefter i Boverkets föreskrifter i stället.

 

Kraven i Boverkets föreskrifter på de ackrediterade kontrollorganen är i allt väsentligt oförändrade jämfört med de krav som hittills har ställts i Swedacs föreskrifter.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.