Fortsatt ökning av förnybar energi

22 december, 2015

Tillförseln av förnybar energi till det svenska energisystemet fortsätter att öka, och den största procentuella ökningen har skett inom vindkraft. Samtidigt minskade den slutliga energianvändningen inom industrin och hushållen. Detta framgår av Energimyndighetens statistik över årliga energibalanser för 2014.

 

Tillförseln av förnybar energi (bestående av biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar) har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har tillförseln av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats.

ENERGI2

 

Samtidigt som tillförseln av förnybar energi ökar har oljetillförseln under senare år minskat. Tillförseln av olja uppgick 2014 till 134 TWh, vilket är i nivå med den rekordlåga tillförseln 2013. Den låga oljetillförseln återspeglade sig i minskad oljeanvändning under 2014. Förutom en minskad användning av olja inom industrin, transportsektorn och hushållen, användes mindre olja för el- och fjärrvärmeproduktion.

 

Lägre slutlig energianvändning
Den slutliga energianvändningen minskade från 375 TWh år 2013 till 368 TWh år 2014. Energianvändningen minskade inom industrin och hushållen medan användningen inom transportsektorn ökade marginellt.

 

Inom industrin minskade energianvändningen från 144 TWh år 2013 till 143 TWh 2014. Minskningen förklaras främst av lägre användning av el och olja.

 

Energianvändningen i transportsektorn uppgick år 2014 till drygt 85 TWh vilket motsvarar en marginellt ökad användning i jämförelse med 2013. Medan användningen ökade för vägtrafik minskade den för bantrafik och inrikes sjöfart. Ökningen inom vägtrafiken förklaras av en ökad användning av biodrivmedel. Både fossil diesel och fossil motorbensin minskade inom vägtrafiken.

 

Hushållens energianvändning minskade från 86 TWh till 82 TWh 2014. Det förklaras av en minskad användning av el, fjärrvärme, olja och biobränslen. Minskningen bedöms i huvudsak bero på ett lägre energibehov för uppvärmning av bostäder på grund av varmare väder.

 

Här finner Ni mer statistik.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.