Hur är luften i städer vintertid?

4 december, 2015

Naturvårdsverket ser ohälsa från luftföroreningar som allvarligt där lidandet för varje person som drabbas bör minimeras. Studier visar att grövre partiklar som kommer till exempel av vägslitage till följd av dubbdäcksanvändning har giftiga egenskaper och påverkar både sjukligheten och dödligheten.

 

Sjuklighet och ohälsa från luftföroreningar innebär kostnader för samhället. Fina partiklar från trafiken och från industri- och energiproduktion är ett väsentligt luftkvalitetsproblem som Sverige och EU har arbetat intensivt med de senaste decennierna.

 

Inom en snar framtid införs nya regler om utsläpp från industrin, mellanstora förbränningsanläggningar och småskalig eldning. Regler om avgasutsläpp från fordon och arbetsmaskiner uppdateras kontinuerligt.

 

Problemen med luftföroreningar och slitage från användning av dubbdäck måste vi ta hand om i Sverige och noga väga fördelar med dubbdäck mot kostnader och lidande på grund av ohälsan de bidrar till.

 

Naturvårdsverket är huvudansvarig myndighet i arbetet med att uppnå Sveriges miljömål för Frisk luft. De senaste 10 åren har ett tiotal större och medelstora städer överskridit miljökvalitetsnormen för partiklar som syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla de krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Sverige riskerar på grund av överskridanden att hamna inför rätta i EU-domstolen och få väsentliga böter.

 

Förutom att det finns uppenbara fördelar ur hälsosynpunkt och för att kunna uppnå miljömålet Frisk luft, finns det också anledning att minska halterna för att leva upp till vårt åtagande gentemot EU.

 

Här finner Ni mer information om luftföroreningar.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.